پروفیل وین تک

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل upvc وین تک - WINTECHپروفیل قاب پنجره پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل UPVC وین تک در این نوع ۶۲ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل قاب پنجره وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل UPVC وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد.

wintech


پروفیل فریم بزرگ پروفیل upvc وین تک

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وینتک ۶۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۸ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره وینتک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد.

wintech


پروفیل فریم با پایه پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وینتک در این نوع ۵۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۷۲ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل لنگه بزرگ وینتک ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد.

wintech


پروفیل لنگه پروفیل upvc وین تک

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وینتک ۵۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۵۸ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره وینتک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمترمیباشد.

wintech


پروفیل میانی ثابت پروفیل upvc وین تک

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۸۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت وین تک ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل میانی متحرک پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ونتک ۶۲ میلیمتر و همچنین ۳۴ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. پروفیل ۴ کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک وین تک ۶۲ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل لنگه درب داخل بازشو پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc وین تک ۸۶ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل نیز ۸۶ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو وین تک ۶۰ میلیمتر و این نوع پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc وین تک محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پروفیل upvc وین تک

در این پروفیل یو پی وی سی وینتک ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۶ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل ۶۶ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


wintech


پروفیل زهوار تک جداره پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل زهوار دوجداره پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل زهوار دوجداره upvc پروفیل هافمن

wintech


پروفیل قاب پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل UPVC وین تک در این نوع ۶۲ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل قاب پنجره upvc وین تک ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۳۰-۳۲ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد.

wintech


پروفیل میانی ثابت پنجره upvc : دوجداره پروفیل یو پی وی سی وین تک

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۸۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت پنجره upvc وین تک ۷۰ میلیمتر و پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۳۰-۳۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc :پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc وین تک ۸۶ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی نیز ۸۶ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو upvc وین تک ۶۰ میلیمتر و این نوع پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۳۰-۳۲ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل میانی متحرک پنجرهupvc : دوجداره پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc وین تک ۶۲ میلیمتر و همچنین ۳۴ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل یو پی وی سی می باشد. این پروفیل ۵ کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک upvc وین تک ۶۲ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل زهوار دوجداره پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

wintech


پروفیل لوله پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

در این نوع پروفیل upvc پروفیل وین تک ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لوله upvc وین تک ۳۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره upvc : پروفیل وین تک

wintech


پروفیل قوطی پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc وین تک ۷۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۷۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل قوطی upvc وین تک ۱۰۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل ارتفاع دهنده قاب پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۳۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی ۳۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل اتصال دهنده قاب پنجره upvc وین تک ۷۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

عرض پروفیل اتصال دهنده پنجره upvc وین تک ۷۰.۲ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل upvc وین تک : Frame Sill Profile ۵۰-۳۵ mm

wintech


پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۵۸ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۵۸ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره upvc وین تک ۵ کاناله بوده و دارای ۳۰-۳۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد این نوع پروفیل دارای عرض ۷۰ میلیمتر می باشد. فضا استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.پروفیل upvc وین تک : Double Glazing Bead ۲۴ mm

wintech


پروفیل فریم کشویی دو ریل پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک ۵۵ میلیمتر و همچنین ۵۵ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل upvc می باشد. این نوع پروفیل فریم کشویی دو ریل پنجره یو پی وی سی وین تک ۳ کاناله بوده و عرض این پروفیل ۸۵ میلیمتر و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۳۸ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل قاب پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وین تک ۶۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل قاب پنجره upvc وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک به عرض ۳۸ میلیمتر و ارتفاع ۲۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل کتیبه کشویی تک ریل پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وین تک ۹۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ۵۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل کتیبه کشویی تک ریل پنجره upvc وین تک ۱۰۷ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک به عرض ۳۸ میلیمتر و ارتفاع ۲۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل کاور فریم پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

این نوع پروفیل کاور فریم پنجره یو پی وی سی وین تک دارای عرض ۲۶ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل زهوار تک جداره پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل زهوار دو جداره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل اتصال دهنده پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

این نوع پروفیل اتصال دهنده پنجره یو پی وی سی وین تک دارای عرض ۶۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل یو پی وی سی و ین تک: Alm Frame Cover Profile-Single Rail

wintech


پروفیل یو پی وی سی وین تک : Frame Sill Profile -۵۰-۳۵ mm

wintech


پروفیل زهوار سه جداره پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل پنل پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک در این نوع ۲۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۲۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۱۲۵ میلیمتر می باشد. و این پروفیل ۴ کاناله می باشد.

wintech


پروفیل لوله پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل upvc پروفیل وین تک ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لوله ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل آداپتور پروفیل یو پی وی سی وین تک

در این نوع پروفیل یو پی وی سی پروفیل وینتک اتفاع خارجی ۲۸.۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۲۰ میلیمتر می باشد. این پروفیل ۴ کاناله بوده و عرض این پروفیل آداپتور پروفیل وینتک ۶۲ میلیمتر می باشد محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد

wintech


پروفیل اتصال پنجره پروفیل upvc وین تک

عرض پروفیل اتصال وین تک upvc ۸۶.۲ میلیمتر بوده و ۴ کاناله می باشد.

wintech


پروفیل قوطی پنجره پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰.۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل قوطی وین تک یو پی وی سی ۱۰۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل ارتفاع دهنده قاب پنجره upvc دوجداره پروفیل وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۳۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۳۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل اتصال دهنده قاب پنجره وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل اتصال دهنده پروفیل upvc وین تک

این نوع پروفیل upvc وین تک ۴ کاناله بوده و نیز عرض پروفیل اتصال دهنده پنجره ۶۰.۶ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل اتصال دهنده پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc وین تک ۳.۵ میلیمتر و همچنین ۳.۵ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. عرض پروفیل اتصال دهنده وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله می باشد.

wintech


پروفیل لنگه پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک ۵۸ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل نیز ۵۸ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره upvc وین تک ۵ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد این نوع پروفیل دارای عرض ۷۰ میلیمتر می باشد. فضا استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل زهوار دوجداره پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل اتصال دهنده پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل فریم با پایه پنجره یو پی وی سی: دوجداره پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc وین تک در این نوع ۲۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۲۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۱۲۵ میلیمتر می باشد. و این پروفیل ۴ کاناله می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر میباشد.

wintech


پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این پروفیل ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی وین تک ۵۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc ۵۸ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۳۰-۳۲ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمترمی باشد.

wintech


پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این پروفیل یو پی وی سی وین تک ارتفاع دیواره داخلی ۶۶ میلیمتر و ارتفاع خارجی این پروفیل upvc ۱۰۶ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو یو پی وی سی وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۳۰-۳۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc وین تک به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و عرض ۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل زهوار تک جداره پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل زهوار سه جداره پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc وین تک

wintech


پروفیل آداپتور پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc وین تک

این پروفیل ۵ کاناله بوده وعرض این پروفیل آداپتور پروفیل یو پی وی سی وین تک ۶۹.۶ میلیمتر می باشد


wintech


پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

عرض پروفیل اتصال دهنده پنجره یو پی وی سی وین تک ۷۰.۵ میلیمتر می باشد.


wintech


پروفیل اتصال پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی وین تک در این نوع ۷۰.۶ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvcنیز ۴۳ میلیمتر می باشد. پروفیل اتصال پنجره یو پی وی سی وین تک دارای عرض ۹۶.۲ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل ارتفاع دهنده قاب پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی وین تک ۱۰۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc ۱۰۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل ارتفاع دهنده قاب پنجره یو پی وی سی وین تک ۷۰ میلیمترمی باشد.

wintech


پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وین تک در این نوع ۱۲۵ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۱۲۵ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل یو پی وی سی وین تک : Sash Dropper Profile

wintech


پروفیل یو پی وی سی وین تک : Frame Montage Profile

wintech


پروفیل فریم کشویی تک ریل پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

در این نوع پروفیل ارتفاع خارجی پروفیل upvc وین تک ۷۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۵۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم کشویی تک ریل پنجره upvc وین تک ۱۰۷ میلیمتر و این پروفیل ۳کاناله بوده و دارای ۲۰میلیمترضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۳۸ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل بازشو کشویی پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc وین تک

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc وین تک در این نوع ۶۲ میلیمتر و همچنین ارتفاع خارجی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۸۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل بازشو کشویی پنجره یو پی وی سی وین تک ۶۰ میلیمتر و این پروفیل upvc ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۳۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل میانی ثابت پنجرهupvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc وین تک در این نوع ۴۲ میلیمتر و همچنین ارتفاع خارجی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۸۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی وین تک ۸۲ میلیمتر و این پروفیل upvc ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی وین تک به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۳۸ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل کاور فریم تک ریل پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

عرض این نوع پروفیل کاور فریم تک ریل پنجره upvc وین تک ۵۳.۳ میلیمتر می باشد.
wintech


پروفیل کاور بازشو پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

عرض این نوع پروفیل کاور بازشو پنجره upvc وین تک ۴۴ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل زهوار دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

wintech


پروفیل پنل پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی وین تک

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی وین تک در این نوع ۱۲۵ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۱۲۵ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل وین تک در این نوع پروفیل یو پی وی سی دارای عرض ۲۰ میلیمتر می باشد.

wintech


پروفیل upvc وین تک: Triple Glazing Bead -۳۲ mm

wintech


پروفیل upvc وین تک : ALM Rail Profile – ALM Adaptor Profile

wintech


تعداد رای ها:
X