پروفیل ویستابست

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل upvc ویستا بست -VISTA BEST
VISTABEST

پروفیل درب و پنجره upvc ویستا بست (VISTA BEST)

بررسی های انجام گرفته در رابطه با قابلیت ها ی مختلف پروفیل ویستابست و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان مختلف در این صنعت و همچنین کارخانه داران ، تولید کنندگان درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی و همچنین مصرف کنندگان درب و پنجره دو جداره upvc، پروفیل ویستابست از مجموع ۴۰ بارم ، با کسب ۳۷ بارم مثبت از نظر کیفیت پروفیل در آزمایشات مختلف سختی، قابلیتهای فنی، استحکام و.....در رتبه نخست پروفیلهای ایران قرار دارد.
آمار ارائه شده بر حسب داده هایی است که بازدیدکنندگان و مصرف کنندگان پنجره یو پی وی سی، کارشناسان و تولیدکنندگان درب و پنجره upvc بطور روزانه و داینامیک تهیه گردیده است. لطفا پیشنهادات و نظرات خود را با انتخاب بر روی نظر مثبت یا نظر منفی اعلام فرمایید.آمار ارائه شده زیر بر حسب مجموع داده های ۱۰۰ تایی کاربران تهیه شده است .هر کلیک از هر ip یک رای تلقی میگردد.

VISTABEST
نتایج آزمایشات مختلف سختی، قابلیت های فنی، استحکام و ...
 نتیجه نظرات پروفیل  ویستا بست

عدم بروز مشکلات تغییر فرم پروفیلupvc


عدم بروز مشکلات تغییر رنگ پروفیلupvc


ترازقیمت و کیفیت پروفیلupvc


راحتی نظافت فرم پروفیلupvc


میزان مقاومت در شرایط آب و هوایی مختلف پروفیلupvc


مقبولیت و داشتن استاندارد های ملی پروفیلupvc


مقبولیت و داشتن استاندارد های جهانی پروفیلupvc


میزان رضایتمندی مشتریان پروفیلupvcپروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله۶۵ میلیمتر و ۴۵ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمترمیباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۲ و عرض آن نیز ۲۱ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۶ میلیمتر و ۵۶ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل لنگه پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمترو۵۸میلیمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳کاناله ۳۵ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد.

vistabast


پروفیل قاب پنجره یو پی وی سی دو جداره پروفیل ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. پروفیل قاب پنجره دوجداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۲ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۲۳ میلیمتر و عرض آن ۲۳ میلیمتر است.
vistabast


پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۸۳ میلیمتر و ۴۳ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvcویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۴ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل فریم کشوئی تک ریل پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاعدیوار داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم کشوئی تک ریل دوجداره upvc ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۹۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیلیو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۸ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل باز شوی کشوئی پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۱۰۳ میلیمتر و۶۳ میلیمتر نیزارتفاع دیوار داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل باز شوی کشوئی پنجره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvcویستابست ۳ کاناله ۲۸وعرض آن ۳۰میلیمتر است.

vistabast


پروفیل پنل پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۱۱۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر نیزارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. در این پروفیل پنل upvc ویستابست ۳ کاناله عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل upvc ویستابست : Mosquito sash S-۵۰۷.۰۸ ۰.۲۶ Kg/m

vistabast


پروفیل کاور پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ویستابست

در این نوع پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل کاور پنجره upvc ویستابست ۲۲ میلیمتر می باشد.

vistabast


پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

عرض این پروفیل upvc اتصال دهنده پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۶۰ میلیمتر می باشد.

vistabast


پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست

در این پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل لوله پنجره دوجداره upvc ویستابست ۵۰میلیمتر می باشد.

vistabast


پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

عرض پروفیل آداپتور پنجره upvc ویستابست در این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد.

vistabast

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Renovation angle S-۵۰۷.۱۲ ۰.۴۹ Kg/m

vistabast


پروفیل upvc ویستابست: Overhung S-۵۰۷.۰۵ ۱.۱۶ Kg/m

vistabast


پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC: پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله۷۰ میلیمتر و۵۰میلیمتر ارتفاع دیواره داخلیاین پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی ویستابست۵کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۷ میلیمترمیباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۴ و عرض آن نیز ۲۲ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره upvc ویستابست ۵ کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲۴ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل لنگه پنجره :upvc پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۷۸ میلیمترو۵۸میایمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۳۷ میلیمتر و عرض آن ۲۴ میلیمتر است. پروفیل لنگه پنجره دو جداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کانالهدارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد.

vistabast


پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله ۸۴ میلیمتر و ۴۴ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۷۰میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۲۲میلیمتر و عرض آن ۳۶ میلیمتر است.

vistabast


پروفیل یو پی وی سی ویستابست : Coupling S-۵۶۳.۱۱ ۰,۱۱ Kg/m

vistabast


پروفیل upvc ویستابست : Georgian bar S-۵۶۳-۱۲ ۰,۱۶kg/m Co-Extrusion

vistabast


پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ویستابست

عرض این پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

vistabast


پروفیل upvc ویستابست: ۹۰’ pole S-۵۶۳.۱۰ ۱,۶۰ Kg/m

vistabast


پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Overhung S-۵۶۳.۰۴ ۱,۳۲ kg/m

vistabast


پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

در این نوع پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

vistabast


پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Glassbead ۳۴mm S-۵۶۳.۷۰ ۰,۱۷ kg/m; PCE: ۳۸ g/m

vistabast
X