پروفیل درب و پنجره upvc تاروس - TAURUS

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل درب و پنجره upvc تاروس - TAURUS


پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی تاروس

ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc تاروس ۴۵ میلیمتر و ارتفاع خارجی این پروفیل یو پی وی سی ۶۵ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc لنگه پنجره تاروس ۷۰ میلیمتر میباشد این پروفیل ۵ کاناله و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر میباشد. محل جایگزاری گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره upvc تاروس به ارتفاع ۲۷ میلیمتر و عرض ۲۹ میلیمتر میباشد.پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی تاروس

ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره upvc تاروس ۵۷ میلیمتر وارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی تاروس نیز۵۷ میلیمتر میباشد. پروفیل upvc لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر میباشد که عرض آن ۷۰ میلیمتر و همچنین این پروفیل upvc ۵ کاناله می باشد. محل استقرار گالوانیزه این پروفیل یو پی وی سی تاروس به ارتفاع ۲۹ میلیمتر و به عرض ۲۷ میلیمتر میباشد.پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی تاروس

۵۰ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc تاروس می باشد و همچنین ۷۰ میلیمتر هم دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی تاروس میباشد. ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور پروفیل upvc فریم بزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس بوده و ۷۰ میلیمتر عرض آن بوده و این پروفیل یو پی وی سی ۵ کاناله می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc تاروس به عرض ۳۰ میلیمتر و به ارتفاع ۳۰ میلیمتر میباشد.پروفیل میانی ثابت پنجره دوجدارهupvc: پروفیل یو پی وی سی تاروس

دیواره داخلی پروفیل upvc تاروس دارای ارتفاع ۴۵ میلیمتر و همچنین این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع دیواره خارجی ۸۵ میلیمترمیباشد. ۷۰ میلیمتر عرض پروفیل upvc قاب پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس میباشد که دارای ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر و نیز دارای ۵ کانال می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه پروفیل upvc میانی ثابت پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس به عرض ۳۰ میلیمتر و به ارتفاع ۳۰ میلیمتر میباشد.


پروفیل ۴ کاناله لنگه درب بیرون باز شو پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی تاروس

پروفیل upvc تاروس در این نوع دارای ارتفاع دیواره داخلی ۱۰۰میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی ۱۰۰ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc لنگه درب بیرون باز شو پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس ۷۰ میلیمتر میباشد و این پروفیل upvc ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر را دارا میباشد و نیز دارای ۴ کانال می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی تاروس به عرض ۶۸ میلیمتر و به ارتفاع ۳۰ میلیمتر میباشد.پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی تاروس

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس ۳۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc ۶۰ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی لنگه پنجره دوجداره upvc تاروس دارای ۷۰ میلیمتر عرض میباشد و۳ کاناله بوده که دارای ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر میباشد. فضای استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی لنگه پنجره دوجداره upvc تاروس به عرض ۱۸ میلیمتر و به ارتفاع ۱۳ میلیمتر میباشد.پروفیل لنگه کشویی پنجره دو جداره upvc :پروفیل یو پی وی سی تاروس

۷۰ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc لنگه کشویی تاروس می باشد که ۹۰ میلیمتر هم ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی لنگه کشویی تاروس می باشد. عرض پروفیل upvc لنگه کشویی تاروس ۵۵ میلیمتر و ضخامت شیشه خور این پروفیل یو پی وی سی ۱۸ و۲۴ میلیمتر که ۳ کاناله می باشد. محل جایگیری گالوانیزه پروفیل upvc لنگه پنجره تاروس دارای ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۳۷ میلیمتر میباشد.پروفیل فریم بزرگ کشویی پنجره دوجداره upvc:پروفیل یو پی وی سی تاروس

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس ۵۸ میلیمتر و نیز ارتفاع دیواره خارجی آن ۷۰ میلیمتر میباشد. عرض این پروفیل upvc فریم بزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس ۸۱.۵ میلیمتر میباشد و این پروفیل upvc ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه این پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره upvc تاروس دارای ارتفاع ۳۲ میلیمتر و عرض ۲۱ میلیمتر می باشد.پروفیل بازشویی کشویی پنجره دوجداره upvc:پروفیل یو پی وی سی تاروس

پروفیل upvc تاروس دارای ارتفاع دیواره ۸۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره upvc ۶۰ میلیمتر میباشد. و نیز عرض پروفیل یو پی وی سی بازشوی کشویی پنجره دوجداره upvc تاروس ۴۴ میلیمتر میباشد این پروفیل ۳ کاناله بوده و همچنین ضخامت شیشه خور آن ۱۸ میلیمتر میباشد. محل جایگیری گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی تاروس به ارتفاع ۲۹ میلیمتر و به عرض ۳۲ میلیمتر میباشد.


پروفیل لنگه درب داخل بازشو دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc تاروس

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی تاروس ۸۶ میلیمتر و این پروفیل upvc دارای ارتفاع دیواره داخلی ۶۳ میلیمتر میباشد. عرض این پروفیل یو پی وی سی لنگه درب داخل باز شو تاروس ۷۰ میلیمتر میباشد این پروفیل ۵ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر میباشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس به عرض ۲۹ میلیمتر و به ارتفاع ۲۷ میلیمتر میباشد.پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc تاروس

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی تاروس دارای ابعاد ۸۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی نیز در این نوع پروفیل upvc ۴۰ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی میانی ثابت پنجره دوجداره upvcدارای عرض ۷۰ میلیمتر و دارای ۵ کانال بوده و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر میباشد. محل جایگزاری گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی میانی ثابت پنجره دوجداره upvc تاروس به ارتفاع ۲۵ میلیمتر و به عرض ۳۰ میلیمتر میباشد.پروفیل قاب پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc تاروس

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی قاب پنجره دوجداره upvc تاروس ۶۱ میلیمتر میباشد و ارتفاع دیواره داخلی آن۶۱ میلیمتر میباشد. عرض این پروفیل یو پی وی سی قاب پنجره دوجداره upvc پروفیل تاروس ۷۰ میلیمتر میباشد و ۵ کاناله بوده و نیز دارای ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر میباشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی تاروس به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۳۰ میلیمتر میباشد.پروفیل ۵ کاناله لنگه درب بیرون باز شو پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc تاروس

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی تاروس ۹۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc تاروس در این نوع ۹۰ میلیمتر میباشد. این پروفیل یو پی وی سی تاروس ۵ کاناله و دارای عرض ۷۰ میلیمتر و ضخامت شیشه خور آن ۲۲ میلیمتر میباشد. محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc تاروس دارای ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۴۶ میلیمتر میباشد.پروفیل بازشو کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc تاروس

دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بازشو کشویی تاروس ارتفاع ۱۱۰ میلیمتر را دارا می باشد و همچنین دیواره داخلی پروفیل upvc بازشوی کشویی تاروس ارتفاع ۷۰ میلیمتر را دارا می باشد. ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر را این نوع پروفیل یو پی وی سی دارا بوده وعرض این پروفیل upvc بازشو کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی تاروس ۷۰ میلیمتر که این پروفیل upvc ۵ کاناله می باشد. این پروفیل یو پی وی سی تاروس دارای فضای جایگزاری گالوانیزه به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۴۶ میلیمتر میباشد.پروفیل آداپتور کشویی پنجره دو جداره یو پی وی سی :پروفیل upvc تاروس

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی آداپتور کشویی پنجره دوجداره upvc تاروس ۶۲ میلیمتر میباشد. عرض این پروفیل یو پی وی سی آداپتور کشویی تاروس ۵۱ میلیمتر میباشد.


پروفیل مولین کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc تاروس

پروفیل یو پی وی سی مولین کشویی تاروس دارای ۸۰ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی می باشد و همچنین این پروفیل upvc تاروس دارای ۴۰میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی میباشد. این نوع پروفیل یو پی وی سی تاروس ۳ کاناله بوده ۴۴ میلیمتر نیز عرض این پروفیل upvc تاروس می باشد که ۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور را دارا میباشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی تاروس به عرض ۲۱ میلیمتر و ارتفاع ۲۱ میلیمتر میباشد.پروفیل فریم کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی:پروفیل upvc تاروس

پروفیل یو پی وی سی پنجره دوجداره upvc تاروس دارای ۷۹ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی می باشد. پروفیل یو پی وی سی فریم کشویی پنجره دوجداره upvc ۶۰ میلیمترمیباشد و ۳ کاناله میباشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی تاروس به عرض ۴۸ میلیمتر و به ارتفاع ۲۲ میلیمتر میباشد.پروفیل درب بیرون باز شوی پنجره دوجداره یو پی وی سی:پروفیل upvc تاروس

دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی تاروس دارای ارتفاع ۸۳ میلیمتر و دیواره داخلی این پروفیل upvc دارای ارتفاع ۱۲۳ میلیمتر میباشد. ۵۸ میلیمتر عرض این پروفیل یو پی وی سی درب بیرون بازشوی پنجره دوجداره upvc تاروس میباشد که دارای ۳ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور آن ۲۲ میلیمتر میباشد. فضای جایگزاری گالوانیزه در این پروفیل upvc تاروس به عرض ۶۸ میلیمتر و به ارتفاع ۳۰ میلیمتر میباشد.


تعداد رای ها:
X