پروفیل upvc ایده آل

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل upvc ایده آل


پروفیل فریم درب دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

پروفیل upvc ایده آل دارای ارتفاع دیواره داخلی ۵۶ میلیمتر و این پروفیل یو پی وی سی دارای ۷۴ میلیمتر ارتفاع خارجی نیز می باشد. پروفیل upvc ایده آل دارای عرض ۶۰ میلیمتر و ضخامت شیشه خور این پروفیل ۲۰ میلیمتربوده و ۴ کاناله می باشد. جایگاه اسقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ایده آل به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۳۳ میلیمتر می باشد.پروفیل مولین ثابت پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

دیواره داخلی پروفیل upvc ایده آل دارای ارتفاع ۴۴ میلیمتر و دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی ایده آل دارای ارتفاع ۸۰ میلیمتر می باشد. ۶۰ میلیمتر عرض این پروفیل upvc مولین ثابت پنجره دوجداره ایده آل می باشد و ۲۰ میلیمتر ضخامت شیشه خور را دارا می باشد که ۴ کاناله می باشد. جایگاه جایگیری گالوانیزه این پروفیل یو پی وی سی ایده آل به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۳۳ میلیمتر می باشد.پروفیل لنگه پنجره داخل بازشو upvc :پروفیل یو پی وی سی ایده آل

در این پروفیل upvc ایده آل ۶۰ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی و۵۸ میلیمتر ارتفاع خارجی این پروفیل یو پی وی سی می باشد. ۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور پروفیل upvc لنگه پنجره داخل بازشو ایده آل می باشد که ۴ کاناله بوده و ۶۰ میلیمتر عرض آن می باشد. ۲۳ میلیمتر و ۳۳ میلیمتر به ترتیب عرض و ارتفاع فضای جایگیری گالوانیزه در این نوع می باشد.پروفیل میانی متحرک پنجرهupvc : دوجداره پروفیل یو پی وی سی ایده آل

۳۴ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل upvc ایده آل و نیز ۶۱ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی می باشد. عرض این نوع پروفیل upvc میانی متحرک پنجره دوجداره ایده آل ۶۳ میلیمتر می باشد. و همچنین این پروفیل یو پی وی سی ۳ کاناله می باشد.پروفیل آداپتور پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ایده آل

پروفیل یو پی وی سی ایده آل در این نوع عرض ۶۵.۵ میلیمتر می باشد.پروفیل پوشش ریلی پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc ایده آل

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی پوشش ریلی پنجره دوجداره Upvc ایده آل ۵۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل یو پی وی سی پوشش ریلی ایده آل در این نوع ۴۵ میلیمتر می باشد.پروفیل سش داخل بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ایده آل

این پروفیل یو پی وی سی ایده آل دارای ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر می باشد ۴ کاناله بوده و همچنین دارای عرض ۶۸ میلیمتر می باشد. پروفیل upvc سش داخل بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی ایده آل دارای ارتفاع دیواره داخلی ۶۰ میلیمتر و این پروفیل یو پی وی سی نیز دارای ارتفاع دیواره خارجی ۵۸ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc دارای عرض ۲۳ میلیمتر و ارتفاع ۳۳ میلیمتر می باشد.پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc ایده آل

۲۰ میلیمتر عرض پروفیل یو پی وی سی پنل ایده آل بوده که ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ایده آل ۱۰۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۱۰۰ میلیمتر می باشد.پروفیل فریم بازسازی پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc ایده آل

پروفیل یو پی وی سی فریم بازسازی ایده آل دارای ارتفاع دیواره داخلی ۹۳ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc ایده آل در این نوع ۵۷ میلیمتر می باشد. پروفیل یو پی وی سی فریم بازسازی ایده آل دارای عرض ۶۰ میلیمتر و ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتر می باشد. پروفیل upvc ایده آل دارای فضای جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۳۰ میلیمتر می باشد.پروفیل زهوار دوجداره پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc ایده آل


پروفیل فریم ریلی پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ایده آل

در این نوع پروفیل یو پی وی سی ایده آل ارتفاع دیواره خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیلupvc ۶۰ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی ایده آل عرض ۷۲ میلیمتر و همچنین این پروفیل upvc ۳ کاناله می باشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی ایده آل محل قرارگیری گالوانیزه به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.پروفیل لنگه پنجره بیرون بازشو یو پی وی سی: پروفیل upvc ایده آل

پروفیل یو پی وی سی ایده آل در این نوع پروفیل upvc ارتفاع دیواره خارجی ۷۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی ۴۰ میلیمتر را دارا می باشد. این پروفیل یو پی وی سی لنگه پنجره بیرون بازشو ۴ کاناله بوده دارای ضخامت شیشه خور ۲۲ میلیمتر و عرض ۶۰ میلیمتر می باشد. ارتفاع و عرض فضای قرارگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc ایده آل به ترتیب ۳۳ میلیمتر و ۲۳ میلیمتر می باشد.پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc ایده آل

این پروفیل یو پی وی سی ایده آل دارای ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۴ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل upvc ۶۶ میلیمتر می باشد. لنگه درب بیرون بازشو پروفیل یو پی وی سی ایده آل ۶۰ میلیمتر عرض را دارا بوده و همچنین دارای ۴ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور آن ۲۲ میلیمتر می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc ایده آل به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.پروفیل لوله پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

پروفیل upvc پروفیل لوله پنجره دوجداره ایده آل دارای ۶۰ میلیمتر عرض می باشد. این نوع پروفیل یو پی وی سی ایده آل ارتفاع خارجی دیواره ۶۰ میلیمتری را دارا بوده و این نوع پروفیل upvc نیز ارتفاع داخلی ۶۰ میلیمتری را دارا می باشد.پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجدارهupvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

۶۷ میلیمترعرض اتصال دهنده پروفیل یو پی وی سی ایده آل می باشد.پروفیل پوشش کشویی پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

پروفیل upvc پوشش کشویی پنجره دوجداره ایده آل ۷۰ میلیمتر عرض را دارا می باشد. ۴۰ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی ایده آل در این پروفیل upvc می باشد.پروفیل لنگه ریلی پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

ارتفاع خارجی دیواره پروفیل upvc ایده آل ۸۲ میلیمتر و ارتفاع داخلی دیواره پروفیل یو پی وی سی در این نوع ۶۲ میلیمتر می باشد. این پرو فیل upvc ۳ کاناله بوده و همچنین عرض پروفیل یو پی وی سی لنگه ریلی پنجره ایده آل ۵۲ میلیمترمی باشد که ۲۰ میلیمتر هم ضخامت شیشه خور را دارا می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر در این نوع پروفیل upvc ایده آل می باشد.پروفیل فریم پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

پروفیل upvc ایده آل در این نوع دارای ارتفاع دیواره خارجی ۶۴ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی ایده آل نیز ۴۶ میلیمتر می باشد. دارای ۶۰ میلیمتر عرض بوده این پروفیل فریم پنجره upvc ایده آل ۴ کاناله می باشد و همچنین دارای ۲۰ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگزاری گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ایده آل در این نوع به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۳۳ میلیمتر می باشد.پروفیل درب داخل بازشو پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ایده آل

پروفیل upvc ایده آل دارای ارتفاع دیواره خارجی ۸۴ میلیمتر و این پروفیل یو پی وی سی دارای ۸۶ میلیمتر دیواره ارتفاع داخلی نیز می باشد. پروفیل upvc ایده آل دارای عرض ۶۰ میلیمتر و این نوع پروفیل ۴ کاناله می باشد که ۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور را دارا می باشد. جایگاه اسقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ایده آل در این نوع به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۳۳ میلیمتر می باشد.تعداد رای ها:
X