پروفیل بوتیا

صفحه نخست  » پروفیل درب و پنجره upvc بوتیا - BUTIAپروفیل لنگه پنجره upvc: پروفیل یوپی وی سی بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا در این نوع ۵۷ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۵۷ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره بوتیا ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

butia


پروفیل فریم پنجره دوجداره upvc : پرفیل یو پی وی سی بوتیا

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا ۶۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ۴۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره یو پی وی سی بوتیا ۶۰ میلیمترو این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی بوتیا محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

butia


پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc بوتیا ۸۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۴۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت بوتیا ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc بوتیا ۷۶ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی نیز ۷۶ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو بوتیا ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله می باشد.و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر می باشد در این نوع پروفیل upvc بوتیا محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل زهوار تک جداره پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

butia


پروفیل زهوار سه جداره پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

butia


پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc بوتبا در این نوع ۱۵۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۱۵۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل بوتیا دارای عرض ۲۰ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل لوله پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

در این نوع پروفیل upvc پروفیل بوتیا ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. پروفیل لوله پروفیل یو پی وی سی بوتیا دارای عرض ۶۰ میلیمتر می باشد.

butia


آداپتور پروفیل. upvcپروفیل یو پی وی سی بوتیا

عرض پروفیل آداپتور پروفیل لوله بوتیا ۶۰ میلیمتر می باشد.

butia

پروفیل اتصال دهنده یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

پروفیل اتصال دهنده upvc بوتیا دارای عرض ۵۹ میلیمتری می باشد.

butia


پروفیل زهوار دوجداره پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

butia


پروفیل لنگه پنجره کشوئی پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی بوتیا

در این نوع پروفیل upvc بوتیا ارتفاع دیواره خارجی ۷۷ میلیمتر و ارتفاع داخلی یو پی وی سی آن ۵۷ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره کشوئی بوتیا ۲ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر و دارای عرض ۴۰ میلیمتر می باشد. در ای پروفیل upvc بوتیا محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia


کاور فریم کشویی پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc بوتیا

این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع خارجی ۲۶.۵ میلیمتر می باشد. عرض کاور فریم کشویی پروفیل upvc بوتیا ۳۲.۸ میلیمتر می باشد.

butia


(تاکوز) کانکتور بازشو کشویی پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی بوتی

عرض این نوع پروفیل upvc بوتیا ۳۹ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل فریم کشویی پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

این نوع پروفیل upvc دارای ارتفاع داخلی ۶۰ میلیمتری و ارتفاع خارجی یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. این پروفیل فریم کشویی upvc ۳ کاناله بوده و دارای ۶۰ میلیمتر عرض و ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر را دارا می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل فریم کشویی ثابت پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع خارجی ۵۷ میلیمتر و دارای ارتفاع داخلی ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم کشویی ثابت یو پی وی سی بوتیا ۷۴.۵ میلیمتر و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر و ۳ کاناله می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc بوتیا به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۲۰ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل فریم سه کشویی یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

این پروفیل یو پی وی سی بوتیا دارای ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی upvc ۶۰ میلیمتر می باشد. پروفیل فریم سه کشویی پروفیل یو پی وی سی بوتیا ۵ کاناله بوده و عرض ۹۱.۸ میلیمتر و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia


پروفیل بازشو کشویی یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا در این نوع ۹۵ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۷۵ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل بازشو کشویی بوتیا ۴۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. در این نوع پروفیل upvc بوتیا محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

butia

تعداد رای ها:
X