پروفیل درب و پنجره upvc ای بی آی - ABI

صفحه نخست  » پروفیل UPVC  » پروفیل درب و پنجره upvc ای بی آی - ABI


پروفیل لنگه پنجره دو جداره یو پی وی سی: پروفیلupvc (ABI

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی ABIمعادل ۴۰ میلیمتر و ۶۰ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc می باشد. عرض پروفیل upvc لنگه پنجره (ABI)۵۸ میلیمترو این پروفیل یو پی وی سی ۳ کاناله می باشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc (ABI)محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۱ میلیمتر و عرض ۳۰ میلیمتر می باشد.

ABI پروفیل


پروفیل بازشوی پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc (ABI)

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل UPVC ای بی آی در این نوع ۵۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی ۵۲ میلیمتر میباشد. در این پروفیل upvc عرض پروفیل لنگه پنجره ABI ۶۰ میلیمتر و این پروفیل یو پی وی سی ۴ کاناله میباشد وضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. در این نوع پروفیل UPVC(ABI)محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۳۳ و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ABI

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی (ABI)در این نوع۸۰ میلیمتر وارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ۴۲ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی میانی ثابت پنجره دوجداره ABI معادل ۵۸ میلیمتر عرض را دارا میباشدو نیز این پروفیل upvc ۳ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور این پروفیل ۲۲ upvc میلیمتر میباشد. ارتفاع محل استقرارگالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی ABI ۲۴ میلیمتر و عرض آن نیز ۲۴ میلیمتر میباشد.پروفیل بازشوی پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ABI

در این پروفیل یو پی وی سی ABI ارتفاع دیواره خارجی ۵۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc نیز ۵۵ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل یو پی وی سی بازشوی پنجره ABI ۶۱میلیمتر است و این پروفیل upvc ۴ کاناله میباشد وضخامت شیشه خور آن ۲۲میلیمتر میباشد. عرض محل استقرارگالوانیزه در این نوعپروفیل یوپی وی سی ABI ۵۰ میلیمترو ارتفاع ۳۰ میلیمتر میباشد.


پروفیل باز شونده کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل UPVC ای بی آی

در این پروفیل یو پی وی سی ارتفاع دیواره خارجی پروفیل UPVC ABI ۷۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی آن ۵۰ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل یو پی وی سی باز شونده کشویی پنجره دوجداره ABI ۳۹ میلیمتر است وضخامت شیشه خور این پروفیل upvc ۱۶ و۲۴ میلیمتر میباشد. عرض محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی ABI ۲۴ و ارتفاع ۱۹ میلیمتر است.پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی:پروفیل upvc ABI

در این پروفیل یو پی وی سی ای بی آی ارتفاع دیواره داخلی ۹۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc ۸۵ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل یو پی وی سی لنگه درب داخل بازشو ABI ۶۰ میلیمتر است و این پروفیل upvc ۳ کا ناله بوده و دارایضخامت شیشه خور ۲۰ میلیمتر میباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی ABI ۳۰ میلیمتر و عرض آن ۵۰میلیمتر میباشد. از این پروفیل UPVC برای ساختن بازشوی درب استفاده میگردد.پروفیل میانی ثابت کشویی پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc ABI

در این پروفیل یو پی وی سی ABI ارتفاع دیواره داخلی آن ۷۹ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc میانی ثابت کشویی ABI ۴۶ میلیمتر میباشد. از این پروفیل یو پی وی سی برای ساخت ستون افقی و عمودی درب و پنجره کشویی مورد استفاده قرار میگیرد.
پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ABI

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc ABI دراین نوع ۴۳ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل upvc لنگه بزرگ(ABI) ۶۰ میلیمتر و ۴ کاناله می باشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۱میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی (ABI )محل استقرار گالوانیزه به عرض ۲۰ میلیمتر و ارتفاع ۳۱ میلیمتر می باشد.پروفیل لنگه پنجره دوجداره UPVC:پروفیل یو پی وی سی ABI

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc ABIدر این نوع ۵۴ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی ۵۴ میلیمتر میباشد. این پروفیل upvc لنگه پنجره دوجداره ABI دارای عرض معادل ۵۹ میلیمتر میباشدواین نوع پروفیل ۳ کاناله میباشدوضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی (ABI)محل استقرارگالوانیزه به عرض ۲۱ و ارتفاع ۳۲ میلیمتر میباشد.

پروفیل همارشتن


پروفیل ستون متحرک پنجره دوجداره UPVC: پروفیل یو پی وی سی ABI

در این پروفیل ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc (ABI)۳۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی ۶۳ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل UPVC ستون متحرک پنجرهABI ۶۱ میلیمتر است و این پروفیل یو پی وی سی ۳ کاناله میباشد.پروفیل لنگه درب بیرون بازشو upvc

در این پروفیل upvc ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی ABI ۷۰ میلیمترو ارتفاع دیواره خارجی آن ۱۰۰ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc لنگه درب بیرون باز شوی پنجره دوجداره ABI ۶۰ میلیمتر است و این پروفیل یو پی وی سی ۴ کاناله میباشد و ضخامت شیشه خور این پروفیل upvc ۲۴ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی ای بی آی ۲۹ و عرض ۵۰ میلیمتر است.پروفیل آداپتور کشوئی پنجره دوجدارهupvc : پروفیل یو پی وی سی ای بی آی

در این پروفیل upvc ABI ارتفاع دیواره خارجی ۴۳.۵ میلیمتر میباشد. این نوع پروفیل یو پی وی سی آداپتور کشویی پنجره دو جداره ABI ۴۳ میلیمتر میباشد. این upvc به عنوان پوشش دهنده یراق آلات و قسمتهای مختلف داخلی درب و پنجره کشویی مورد استفاده قرار میگیرد.پروفیل گوشه قائمه پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ABI

در این نوع پروفیل upvc ABI ارتفاع دیواره خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۶۰میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc گوشه قائمه ABI ۵۸ میلیمتر میباشد. از این پروفیل یو پی وی سی برای نصب دو فریم به صورت قائمه مورد استفاده قرار میگیرد.پروفیل قاب کشویی پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی ABI

در این پروفیل UPVC ای بی آی ارتفاع دیواره داخلی آن ۵۹ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل یو پی وی سی قاب کشویی ABI ۳۸ میلیمتر میباشد. از این پروفیل upvc برای ساخت درب و پنجره های کشویی استفاده میگردد.


تعداد رای ها:
X