X
InnerBanner

استاندارد ملی پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

صفحه نخست  » اطلاعات تخصصی پنجره UPVC  » استاندارد ملی پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc

استاندارد ملی پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc استاندارد ملی پروفیل درب و پنجره دوجداره upvc (تعداد بازدید : ۹۹۷۷)

موسسه استاندارد و تحقیقات ایران تنها نهادی در کشور است که استانداردهای ملی ایران راتعیین میکند و بر همین اساس این موسسه استانداردی برای ارزیابی کیفیت پروفیل های بامقاومت ضربه ای بالا(- )که در ساخت در و پنجره دو جداره upvc به کار میرود در اختیار دارد که به عنوان مبحث ۶۸۴۰ شناخته میشود.به طور کلی هدف ازایجاد این استاندارد یکسان سازی و تعیین ویژگیهای پروفیل های با مقاومت ضربه ای بالا که درجهت تولید پنجره دو جداره upvc از آنها استفاده میشود.

در استاندارد ۶۸۴۰ واژه هاو اصطلاحاتی آمده که کاربرد زیادی دارد که عبارت اند از:

۱-پروفیل:که عبارت است از طول ماده اکسترودی با برش عرضی معین و مشخص
۲-پروفیل اصلی:که در درب و پنجره دو جداره یو پی وی سی پروفیلی است که وظیفه تحمل مقدار بار یا وزن را تحمل می کند.
۳-پروفیل ثانویه:که در درب و پنجره دو جداره upvc پروفیلی است که وظیفه تحمل وزن یا بار را بر عهده ندارد.
۴-سطح قابل دید:وقتی که در یا پنجره upvc بسته است سطح قسمتی که قابل دیدن است را سطح قابل دید گویند.
۵-مواد قالب ریری شده :که در تهیه پروفیلها این مواد باید دارای مشخصات موجود دراستاندارد - باشد.

در ضمن باید توجه داشت که مصرف مواد قالب ریزی نا مشخص ممنوع می باشد.

در آزمون استاندارد پروفیل عواملی که مورد توجه قرار میگیرد عبارت است از:
وزن پروفیل - ابعاد پروفیل - ظاهر پروفیل - شرایط آب و هوایی - مقاومت ضربه ای پروفیل(- ) - آزمون حرارتی پروفیل - مواد اولیه

باید توجه کرد که شکل ظاهری پروفیل در هنگام آزمون استاندارد و همچنین در هنگاماستفاده از پروفیل در ساخت در و پنجره دو جداره upvc بسیار مهم است که باید دارای رنگ ثابت و یکنواخت داشته و سطح آن از هر گونه ترک و جسم خارجی و حفره به دور باشداما اگر در هنگام تولید زد گی کوچکی روی پروفیل ایجاد شود اگر روی ظاهر و عملکردش در ساخت درب و پنجره دو جداره upvc تاثیر نداشت قابل چشم پوشی است.
همچنین باید توجه کرد که در هنگام نگهداری وانبار کردن پروفیل سطح آن صاف و بدون خوردگی باقی بماند.


تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۸
منبع :